ANBI – Jaarverslag 2022

Statutaire naam: Bashati, Stichting voor Bangladesh

RSIN                     816085596

Adres                     Oostopgaande 60

Postcode               7929 TD

Plaats                   Nieuwlande-Coevorden

Telefoon             06-1286 3514

Email                 twoeste60@gmail.com

Website             www.bashati.nl

Doelstelling

Bijdragen aan de verbetering van de leef-en woonomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen in Bangladesh door het in nauwe samenwerking met Bengaalse partners ontwikkelen en financieel steunen van op huisvesting, gezondheid, onderwijs, voeding en kleding gerichte kleinschalige projecten.

De stichting verstrekt haar bijdrage op tijdelijke basis omdat onafhankelijkheid van donoren voor de projecten het uiteindelijke doel is.

Beloningsbeleid             

De inspanningen van de bestuursleden zijn geheel vrijwillig en worden niet vergoed waardoor het rendement van de stichting hoog is.

Beleidsplan                     

De bestaande projecten, staaroperaties, school voor kinderen in de sloppenwijken van Dhaka en het Parbatipur Integrated Project worden voortgezet. De looptijd is respectievelijk: 2020-2025, 2024-2025 en 2023-2025.

Vanwege de Corona pandemie zijn de bestaande projecten in 2022 stilgelegd. Ook de fondsenwerving heeft hierdoor stilgelegen.

Desondanks is er in 2022 een pensioenfonds opgericht voor mensen in de textielindustrie. Bashati gaat dit project steunen voor een periode van 2023-2026.

Activiteitenverslag        

Fondswerving ten behoeve van de in het beleidsplan genoemde projecten door middel van voorlichting door een uitgebreide jaarlijkse mailing van de activiteiten en lezingen.

Tevens ontvangen wij van 40 instellingen en particuliere donateurs een vaste donatie op jaarbasis.

Bashati beschikt over spaar- en lopende bank rekeningen bij ING en RABO. Via deze rekeningen wordt het geld overgemaakt naar de rekening van onze partner in Bangladesh.

Het geld kan pas besteed worden na goedkeuring van het Bengaalse NGO bureau. Een onafhankelijk accountant controleert achteraf de projectbestedingen.

Financieel verslag 2022
Banksaldo op  31/12/2022€ 139.958,33
Banksaldo op  01-01-2022€ 171.935,76
 Saldo€ -31.977,43
Ontvangsten
Giften voor lopende projecten*  € 5.977,48

*Staaroperaties, het Parbatipur Integrated Project, het Saturia Integrated Project en Shishu Bikash Kendra.

Uitgaven  
 Shishu Bikash Kendra/Parbatipur Integrated Project€ 33.002,00
 Bankkosten€ 441,76
 Kantoor/website/transferkosten/relatie€ 511,15
 Verzekering vrouwen in kledingindustrie€ 4.000,00
  € 37.548,91
 Saldo-€31.977,43

Balans:

Bezittingen en vorderingen (activa):  nul

Eigen vermogen en schulden (passiva):  139.958,33 euro en er zijn geen schulden.